CNIPMMR solicita imbunatatirea Propunerii legislative privind Statutul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 1. Propunerea legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (L468/2016)

Propunerea legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (L468/2016) a fost votată de Camera Deputaților pe 28 iunie 2016, în prezent fiind  în procedura legislativă la nivelul Senatului (Cameră decizională), fiind trimisă pentru raport/aviz la Comisiile de specialitate din Senat. 

Propunerea legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) cuprinde prevederi vizând:

 • Recunoașterea statutului de autoritate administrativă autonomă de specialitate cu personalitate juridică, independentă, care coordonează şi realizează strategia şi politica în domeniul protecţiei consumatorilor, care acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor;
 • Neîngrădirea activității ANPC de nicio altă autoritate;
 • Reglementarea atribuţiilor şi modului de organizare şi funcţionare ale ANPC, precum şi relaţiile dintre aceasta şi alte organisme competente în domeniu;
 • Personalul din cadrul ANPC are atribuţii de supraveghere, inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul ţării;
 • Reglementarea conducerii, organizării şi funcţionării ANPC;
 • Bugetul ANPC, cu finanţarea de la bugetul de stat, precum şi din venituri rezultate din taxe din exercitarea unei activităţi de autorizare, marcare metale preţioase, care se utilizează pentru indemnizaţii de performanţă, pregătire profesională, consultanţă şi expertiză;
 • Obiectivele şi atribuţiile ANPC;
 • Măsuri preventive şi sancţiuni aplicate de ANPC, din care exemplificăm:
 • 28. – (3) În raport de gravitatea şi durata faptei, ANPC poate sancţiona contravenientul cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării faptei săvârşite cu intenţie sau din neglijenţă de întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi.
 • 29. – (1) Cifra de afaceri prevăzută la art. 28 este suma veniturilor realizate din vânzările de produse şi/sau din prestările de servicii realizate de întreprindere în cursul ultimului exerciţiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligaţii fiscale şi valoarea contabilizată a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrărilor intracomunitare.
 • 31. – (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate propune una dintre următoarele sancţiuni complementare:
 1. a) închiderea temporară a unităţii pe o durată de cel mult 6 luni;
 2. b) închiderea temporară a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni;
 3. c) închiderea definitivă a unităţii;
 4. d) suspendarea sau retragerea definitivă, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi.
 • 33 – (2) Decizia se comunică contravenientului în termen de 24 h de la data întocmirii acesteia şi poate fi contestată în termen de 24 h la instanţa de contencios administrativ competentă. Instanţa de judecată, prin derogare de la dispoziţiile art. 200 din Codul de Procedură Civilă, se pronunţă prin încheiere asupra legalităţii deciziei în termen de 48 h de la înregistrarea cererii de chemare în judecată, cu citarea părţilor, în camera de consiliu. Încheierea se redactează în termen de 48 h de la pronunţare. Împotriva încheierii se poate declara apel în termen de 24 h de la pronunţare. Apelul se soluţionează de urgenţă.
 • 34. – Sancţiunile complementare dispuse în condiţiile art. 31 se vor materializa prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.

 2. Poziţia CNIPMMR privind Propunerea legislativă privind Statutul ANPC

Membrii CNIPMMR au formulat critici pentru conținutul Propunerii legislative, vizând:

atribuțiile și drepturile exagerate prevăzute pentru ANPC, peste nivelul celorlalte autorități publice, inclusiv al instanțelor judecătorești;

nereglementarea funcției preventive, de informare şi îndrumare;

nereglementarea obligațiilor, interdicțiilor și răspunderii personalului cu atribuții de control în domeniul protecției consumatorilor, care lasă loc de abuzuri și controale excesive, neobiective, chiar dirijate politic împotriva unor întreprinzători;

nereglementarea în detaliu a condițiilor de procedură care trebuie respectate de inspectori, astfel încât să se asigure aplicarea principiului legalității, a prezumției de nevinovăție, a dreptului la apărare al întreprinzătorului și accesul real la justiție (contestarea unei decizii în termen de 24 h la instanţa de contencios administrativ competentă făcând imposibilă angajarea unui avocat și formularea unei cereri de chemare în judecată corespunzătoare);

amenzile foarte ridicate (de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării faptei săvârşite cu intenţie sau din neglijenţă de întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi);

instituirea unei competenţe de monopol pentru exercitarea activităţilor de autorizare și marcare a metalelor preţioase, cu direcționarea veniturilor foarte mari aferente către îndemnizaţii de performanţă şi privilegii pentru personalul ANPC, fără limite și cu încălcarea principiilor legii salarizarii unice a personalului bugetar, deși de la bugetul de stat se asigură toate cheltuielile de funcționare a autorității.

Având în vedere că propunerea legislativă L468/2016 va avea efecte negative semnificative asupra întregului mediu de afaceri (va genera închiderea unor întreprinderi viabile, concedieri de personal, pierderea veniturilor bugetare din taxe, impozite, contribuții obligatorii, inclusiv creșterea cheltuielilor bugetare aferente ajutorul de șomaj și asistenței sociale și blocarea investițiilor), Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a formulat un număr de 21 de amendamente pentru îmbunătățirea prevederilor Regulamentului ANPC și a solicitat tuturor partidelor parlamentare și Președintelui Senatului susținerea și valorificarea amendamentelor formulate, care vizează în principal:

 • corelarea atribuțiilor și drepturilor ANPC cu atribuțiile celorlate autorități publice, cu respectarea Constituției și a principiilor statului de drept;
 • reglementarea funcției preventive, de informare şi îndrumare în domeniile sale de competență (scopul ANPC trebuie sa fie în primul rand unul de informare şi indrumare si doar in subsidiar unul de sancționare);
 • completarea componenței organului colegial (Consiliul ANPC) cu câte un reprezentant al fiecărei confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional, pentru asigurarea obiectivităţii şi evitarea abuzurilor, raportat la atribuţiile ANPC de supraveghere şi control, precum și de inițiere de acte normative;
 • reglementarea obligațiilor, interdicțiilor și răspunderii personalului cu atribuții de control în domeniul protecției consumatorilor, pentru evitarea abuzurilor și controalor excesive;
 • reglementarea condițiilor de procedură, pentru asigurarea aplicării principiului legalității, a prezumției de nevinovăție, a dreptului la apărare al întreprinzătorului și accesul real la justiție;
 • stabilirea unor limite clare ale amenzilor (în raport de gravitatea, durata faptei şi consecinţele negative înregistrate, cuantumul amenzilor să fie între unul şi 25 de salarii minime pe economie – 12.500 lei, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind regimul contravenţiilor);
 • reglementarea obligației virării la bugetul de stat a taxelor încasate din activitățile de monopol pentru autorizarea, marcarea metalor preţioase, care reprezintă un serviciu public, ce generează venituri foarte mari, care sunt venituri bugetare, în condițiile în care de la bugetul de stat se asigură toate cheltuielile de funcționare ale ANPC și trebuie respectate principiile legii salarizarii unice a personaslului bugetar.
Print Friendly, PDF & Email