NOUTATI LEGISLATIVE PENTRU IMM

A) Acte normative publicate în Monitorul Oficial, Partea I, în perioada 23 – 28 iunie 2016 Monitorul Oficial nr. 467 din data de 23 iunie 2016 ORDIN nr. 199 din 13 iunie 2016 privind procedura emiterii avizului prealabil de funcţionare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement din staţiunile turistice

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Turism

Grup ţintă: Operatorii economici din sectorul de turism

Prevederi principale: – Se prevede că operatorii economici care desfăşoară activităţi de agrement în staţiunile turistice sunt obligaţi să solicite un aviz prealabil emis de Autoritatea Naţională pentru Turism, anterior obţinerii autorizaţiei de funcţionare eliberate de primari. – Sunt enumerate documentele care trebuie să însoţească cererea-tip privind emiterea avizului prealabil de funcţionare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement din staţiunile turistice.

Atenţionare: Autoritatea Naţională pentru Turism trebuie să emită avizul în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete. În cazul unei documentaţii incomplete sau în cazul în care din documentele depuse rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de avizare, Autoritatea Naţională pentru Turism notifică operatorul economic, în termenul de 30 de zile pentru emiterea avizului, pentru completarea documentaţiei respective sau emite aviz negativ, după caz, motivând în cuprinsul notificării decizia.

Dezavantaje: – Cheltuieli birocratice pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de agrement în staţiunile turistice. – Creşterea birocraţiei.

Observaţii: – Autoritatea Naţională pentru Turism trebuie să emită avizul în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete. – Intră în vigoare la data de 23 iunie 2016. Monitorul Oficial nr. 471 din data de 24 iunie 2016 ORDIN nr. 1850 din 17 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Grup ţintă: Producătorii, Comercianţii de băuturi alcoolice şi/sau tutun Prevederi principale: →

Se aprobă: – Procedura de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat. – Modelul şi conţinutul formularului “Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat”. – Modelul şi conţinutul formularului “Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA Departamentul Juridic şi Dialog Social 2 băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat”.

Atenţionare: Operatorii economici care deţin atestate valabile, emise anterior Ordinului, au la dispoziţie un termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Ordinului să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente, iar la expirarea termenului, atestatele emise anterior îşi pierd valabilitatea.

Dezavantaje: – Creşterea birocraţiei prin punerea operatorilor economici cu atestate valabile în situaţia de a depune o nouă cerere de înregistrare, în caz contrar atestatul pierzându-şi valabilitatea. Observaţii: Intră în vigoare la data de 24 iunie 2016.

B) Acte legislative emise de Instituţii ale Uniunii Europene, publicate în Jurnalul Oficial, în perioada 23 – 28 iunie 2016 Jurnalul Oficial 165 L REGULAMENT nr. 1008 din 22 iunie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

EMITENT: Comisia Europeană Grup ţintă: Comercianţii de fructe şi legume importate Prevederi principale: Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, ţinând seama de datele zilnice variabile.

Avantaje: Stabilirea modalităţii de calcul a valorii forfetare de import. Observaţii: – Valorile forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume sunt prevăzute în anexă, care face parte integranta din Regulament. Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi are aplicabilitate directă în toate statele membre ale Uniunii Europene. – Intră în vigoare la data publicării în JOUE. Jurnalul Oficial 165 L REGULAMENT nr. 1007 din 22 iunie 2016 privind autorizarea clorurii de amoniu ca aditiv pentru hrana rumegătoarelor, cu excepţia mieilor pentru îngrăşat, a pisicilor şi a câinilor (titularul autorizaţiei: Latochema Co. Ltd)

EMITENT: Comisia Europeană Grup ţintă: Producătorii şi Comercianţii din sectorul agricol/alimentar Prevederi principale: Se prevede că o anumită substanţă se autorizează ca aditiv în hrana animalelor, în anumite condiţiile prevăzute în anexa ce face parte integrantă din Regulament, întrucât preparatul nu are efecte nocive asupra sănătăţii animalelor, a sănătăţii umane sau asupra mediului şi utilizarea sa poate reduce valoarea pH-ului urinei.

Observaţii: – Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. – Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi are aplicabilitate directă în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Print Friendly, PDF & Email